3. REDNA SEJA SKUPŠČINE LOKALNEGA PARTNERSTVA - LAS MEŽIŠKE DOLINE

in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij. V četrtek, 16.02.2017, je bila v mali dvorani Kulturnega centra na Ravnah redna letna Skupščina članov partnerstva Lokalne Akcijske Skupine Mežiške doline, ki se je je udeležilo 28 članov partnerstva.

Dnevni red je bil sledeči:

 1. Ugotovitev sklepčnosti, določitev zapisnikarja ter sprejem dnevnega reda;
 2. Letno poročilo o delu LAS Mežiške doline v letu 2016 in Finančno poročilo o poslovanju LAS Mežiške doline v letu 2016;
 3. Letni načrt dela LAS Mežiške doline za leto 2017;
 4. Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, katerih nosilec je LAS Mežiške doline;
 5. Seznanitev z Javnim razpisom MKGP: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS« in s predlogi sodelovanja s strani zainteresiranih LAS;
 6. Informacije o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline in seznanitev z nadaljevanjem postopka za izbor operacij;
 7. Potrditev spremembe Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij ter sprejetje Poslovnika o delu ocenjevalne komisije;
 8. Razno.

Vodilni partner je predstavil poročila o preteklem delu LAS Mežiške doline in načrtovane aktivnosti za tekoče leto 2017.

Prav tako so bile predstavljene skupne operacije LAS, ki jih je Upravni odbor predlagal v potrditev Skupščini. Na vsebino predlaganih operacij člani niso imeli pripomb, zato je Skupščina soglasno potrdila naslednje skupne operacije območja LAS Mežiška dolina:

 1. Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini,
 2. Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini,
 3. Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini,
 4. Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline,
 5. AED rešuje življenje.

Potrjene operacije bo LAS Mežiške doline posredoval v nadaljnjo obravnavo in potrditev na obe resorni ministrstvi.

V nadaljevanju so se člani seznanili z javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacije sodelovanja med LAS v Sloveniji in tujini. Pogovori o možnih vsebinah za operacije sodelovanja z drugimi LAS že potekajo. Člani LAS Mežiške doline pa so bili pozvani, da se oglasijo na sedežu LAS s predlogi in idejami za sodelovanje na razpisih, ki bodo objavljeni vsako leto do konca programskega obdobja.

Vodilni partner je podal informacijo o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline, ki se je zaključil 15.2.2017. Na sedež LAS je v razpisanem roku prispelo 16 vlog. Strokovna komisija za ocenjevanje prispelih vlog bo z delom začela 20.2.2017. Nadaljnji postopki ocenjevanja in potrjevanja operacij bo potekal v skladu s Pravilnikom o pogojih, merilih

Poročilo o delu LAS MD v letu 2016

Letni načrt dela LAS MD v letu 2017

Povzetek predlaganih skupnih operacij območja LAS Mežiške doline

 

 

Program razvoja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).