1. Javni poziv

Daj mi priložnost, da (so)delujem

Operacija  spodbuja različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne in športne aktivnosti ter k participiranju oz. sooblikovanju zgodb kraja – spodbuja jih, da postanejo socialno aktivni.

 

Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjševanje tveganja socialne izključenosti in revščine

Operacija spodbuja povezovanje akterjev na področju izvajanja storitev pomoči na domu (zdravstva in socialnega varstva) ter vzpostavitev mreže pomoči v treh občinah.

Operacija bo omogočila kakovostno in čim daljše bivanje starostnikov na lastnem domu, pomoč sorodnikom, ki za svoje pomoči potrebne svojce skrbijo v domačem okolju in delujočo mrežo storitev pomoči in kreditnega sistema.

Spodbujanje podjetnosti in aktiviranje lokalnih človeških potencialov v Mežiški dolini

Operacija spodbuja podjetnost, podjetniško kulturo, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na aktivaciji mladih.

Operacija bo doprinesla k ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest.

Ureditev gorsko kolesarskega poligona ob smučišču v Črni

Operacija, z  investicijo v razvoj športne infrastrukture, spodbuja krepitev lokalne turistične ponudbe občine Črna na Koroškem in povečuje prepoznavnost kraja kot turistične destinacije.

Operacija bo mladim in obiskovalcem zagotovila možnost gorskega kolesarjenja po urejenem poligonu in specifične vsebine praktičnega usposabljanja.

Na hribu grad, v gradu zaklad

Operacija spodbuja k večji promociji in trženju bogate kulturne dediščine, popularizaciji posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja, ohranjanju kulturne, etnološke in tehniške dediščine in večji prepoznavnosti kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.

Društva Mežiške doline

Operacija povezuje društva in njihovo dejavnost ter s tem spodbuja povezovanje in druženje podeželskega prebivalstva za večjo kakovost življenja na podeželju.

Operacija bo povečala prepoznavnost treh društev, ki delujejo na območju Mežiške doline, ponudbo in obisk Čebelarsko – sadjarskega učnega centra ter z nakupom potrebne opreme povečala kakovost izvedbe društvenih aktivnosti.