Strategija lokalnega razvoja

Strategija lokalnega razvoja LAS  Mežiške doline do leta 2027 (SLR) je krovni dokument štirih občin Mežiške doline. Analiza stanja območja je pokazala, da se potrebe, oziroma razvojni izzivi, ki jih je moč reševati znotraj okvirjev programa LEADER/CLLD, med mestnim in podeželskim delom doline ter med občinami, bistveno ne razlikujejo, saj gre za močno povezano, enakomerno razvito območje z manjšimi, ne bistvenimi odstopanji.

Izhodišča za SWOT analizo območja Mežiške doline in tako prepoznane probleme, nevarnosti, izzive in predvsem potenciale, smo pridobili z naslednjimi pristopi:

  • podrobna statistična analiza trenutnega stanja v dolini,
  • analiza uspešnosti preteklih izvedenih projektov in praks ter še ne uresničenih pobud in predlogov,
  • pregled izdelanih študij, programskih in strateških dokumentov za obravnavano območje,
  • zbiranje podatkov na delavnicah s prebivalstvom, s podrobnejšimi intervjujih z različnimi javnimi institucijami in nevladnimi organizacijami in na območju aktivnimi posamezniki,
  • vključitev pobud, ki so prišle na obrazcih z opisi konkretnih projektnih predlogov,
  • razprav na sejah organov LAS ter pobud in predlogov članov LAS.

 

Glede na prepoznane ključne probleme, nevarnosti, izzive in predvsem potenciale, smo za nadaljnji razvoj doline prepoznali štiri tematska področja, ki se lahko financirajo iz skladov ESRR in EKSRP in, ki so usklajena z usmeritvami programa LEADER/CLLD:

  • GOSPODARSTVO, PODJETNIŠTVO, KADRI IN POKLICNO USMERJANJE MLADIH
  • OSNOVNE STORITVE, KVALITETA BIVANJA, EKO TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
  • DEMOGRAFIJA, KVALITETA BIVANJA IN SOCIALNA VKLJUČENOST VSEH DRUŽBENIH SKUPIN
  • TRAJNOSTNI RAZVOJ OBMOČJA, OKOLJE, NARAVA IN PROSTOR

 

Večplastnost in dodana vrednost programa LEADER/CLLD v Mežiški dolini

Izvajanje programa LEADER/CLLD bo pomembno prispevalo h krepitvi sodelovanja med partnerji v Mežiški dolini. Struktura programa LEADER/CLLD predstavlja povezano delovanje vseh pomembnih, razvojno naravnanih lokalnih akterjev, saj omogoča enakomerno vključenost predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja v upravljanje in izvajanje programa. Sprejemanje odločitev zahteva usklajevanje med različnimi interesi predstavnikov treh sektorjev, ki morajo poiskati konsenz o prioritetnih vsebinah, katere bodo v lokalnih okoljih tudi finančno podprli z evropskimi in z lastnimi sredstvi. Sodelovanje je torej večplastno – najprej gre za dogovor o prioritetah, kar se odraža v vsebinah Lokalne razvojne strategije LAS Mežiške doline, nadalje gre za soupravljanje procesa vodenja partnerstva  LAS Mežiške doline in v tretje, gre za sodelovanje v samih operacijah, s katerimi posamezne iniciative uresničujejo SLR Mežiške doline. Vse tri dimenzije sodelovanja v Mežiški dolini so enako pomembne in so v naši dolini že stalnica, saj uspešno vstopamo že v tretje obdobje izvajanja programa LEADER/CLLD.

 

Strategija lokalnega razvoja LAS Mežiške doline je bila potrjena s strani resornih ministrstev v torek, 30. 1. 2024.