Organi LAS

SKUPŠČINA

Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. V lokalno partnerstvo LAS je do danes s podpisom Pogodbe pristopilo 58 članov, ki so predstavniki javnega (15 članov), gospodarskega (17 članov) in zasebnega sektorja (26 članov), kar kaže na to, da je LAS na območju Mežiške doline in tudi širše dobro poznan. Med člani so tudi strokovne organizacije, ki delujejo na širšem območju: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod republike Slovenije za varstvo narave in druge, ki delujejo na območju Koroške regije. Javni poziv za včlanitev v LAS je odprt za nedoločen čas in omogoča novim članom, da se priključijo v LAS.

PREDSEDNICA

Predsednica LAS je zastopnica LAS in po svoji funkciji predsednica Upravnega odbora. Za predsednico LAS Mežiške doline je bila s sklepom Skupščine, dne 9.11.2023 izmed članov Upravnega odbora izvoljena ga. Julija Marošek.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavlja 12 članov in sicer:

 • štirje predstavniki javnega sektorja,
 • štirje predstavniki gospodarskega sektorja in
 • štirje predstavniki zasebnega sektorja,

 

kar zadosti zahtevi, da noben sektor nima več kot 49% glasov na ravni odločanja. Člani Upravnega odbora so bili na Skupščini partnerstva LAS, dne 9.11.2023, potrjeni za mandatno obdobje 4 let. Izmed članov Upravnega odbora je bila izvoljena Predsednica, ki je po funkciji hkrati tudi Predsednica lokalnega partnerstva LAS.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

JAVNI SEKTOR:

 • Irena Nagernik
 • Vesna Trdina
 • Veronika Šart
 • Mateja Večko


ZASEBNI SEKTOR:

 • Liza Kožar
 • Peter Kordež
 • Darja Jeriček
 • Petra Jovan


GOSPODARSKI SEKTOR:

 • Judita Škoflek
 • Julija Marošek
 • Tatjana Merkač
 • Darja Komar


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.  Nadzorni odbor LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja. Člane Nadzornega odbora je za obdobje 4 let s sklepom imenovala Skupščina partnerstva LAS Mežiške doline, dne 9.11.2023.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

 • Aljaž Verhovnik
 • Karmen Sonjak
 • Urška Vezonik


OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS, ter o tem poroča Upravnemu odboru LAS. Ocenjevalna komisija ima tri člane in dva nadomestna člana in je sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki morajo imeti strokovne reference, zlasti s področja upravljanja projektov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika Ocenjevalne komisije. Člane Ocenjevalne komisije imenuje Organ upravljanja LAS. Glavne naloge Ocenjevalne komisije so: preveri popolnost in ustreznost prispelih vlog, kar pomeni, da se preveri, če vloga vsebuje vse z javnim pozivom zahtevane priloge in obrazce ter, če je prispela v predvidenem roku, prijavitelje pozove na dopolnitev vloge, če je to potrebno,oceni in izbere prejete vloge oz. prijave, pripravi poročilo za Organ upravljanja LAS o vlogah in izboru operacij. Organ upravljanja LAS lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta deluje v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS, če svojega dela ne opravlja strokovno, korektno in neodvisno ali če ugotovi, da je prišlo do konflikta interesov.

 

Poslovnik o delu nadzornega odbora, 10. 4. 2024

Poslovnik o delu skupščine, 10. 4. 2024

Poslovnik o delu upravnega odbora, 10. 4. 2024

Poslovnik o delu ocenjevalne komisije, 10. 4. 2024

Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov, 10. 4. 2024