CLLD

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

SPLOŠNO O CLLD (Community Led Local Development)


 

V programskem obdobju 2014 – 2020 je predvidena uporaba pristopa »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD) v okviru treh skladov, in sicer:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojnih ciljev. S takim pristopom pa odpira priložnost za razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik posameznih območij. CLLD je orodje, ki predstavlja osnovo za teritorialni razvoj podeželja, manjših mest ter obalnih in ribiških območij. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pomembno prispeva k varstvu okolja, ohranjanju naravne ter kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Izziv pa predstavlja tudi krepitev in povečanje usposobljenosti lokalnih razvojnih partnerstev ter krepitev partnerskega razvojnega odločanja kot načina za usmerjeno in usklajeno reševanje razvojnih izzivov lokalnih območij na najnižji ravni, tudi z uporabo javnih sredstev.

Tematska področja in ključni izzivi:

1. Ustvarjanje delovnih mest,

2. Razvoj osnovnih storitev,

3. Varstvo okolja in ohranjanje narave ter

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ta področja bodo sledila tematskim ciljem in reševala izzive v zvezi z visoko brezposelnostjo, povečanjem konkurenčnosti, izboljšanjem osnovnih storitev, vključno z lokalno infrastrukturo in posledično reševanjem problematike depopulacije, ohranjanjem identitete krajine ter varstvom okolja in naravnih virov. Spodbujala pa se bosta tudi večja socialna vključenost in boj proti revščini.

Lokalna partnerstva – Lokalne Akcijske Skupine, lahko v Strategijo Lokalnega Razvoja vključijo tista tematska področja ukrepanja, ki so relevantna za njihove lokalne potrebe. Razporeditev prednostnih nalog po posameznih tematskih področjih ukrepanja pa je odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva, ki bo določilo težišča med posameznimi tematskimi področji ukrepanja. V SLR mora LAS določiti, iz katerega sklada se bodo uresničevali cilji posameznega tematskega področja.

Podpora iz naslova EKSRP bo osredotočena v šesto težišče ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«.

Podpora iz naslova ESRR bo osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo UREDBO o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 42/15, dne 16.6.2015.

Uredba CLLD določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD.

Na podlagi Uredbe CLLD je bil v Uradnem listu št. 46/15, dne 26.6.2015, objavljen Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Vsi zainteresirani lokalni akterji so povabljeni, da oblikujejo lokalna partnerstva in pripravijo strategijo lokalnega razvoja v skladu z določili Uredbe CLLD, ki natančno opredeljuje lokalno akcijsko skupino in strategijo lokalnega razvoja.