2. Javni poziv

Fit za življenje

Operacija se loteva izzivov krepitve zdravega in aktivnega življenjskega sloga pri prebivalcih Mežiške doline, zlasti pri otrocih in mladostnikih ter ženskah v aktivni dobi.

Glavni poudarki operacije so:

  • Promocija gibanja in vključevanja v gibalne aktivnosti s pilotno izvedbo kratkega programa predstavitve juda za najmlajše v vrtcih Mežiške doline in vzpostavitvijo pogojev za izvajanje vadbe v Kotljah
  • Ozaveščanje o vlogi staršev pri vključevanju otrok in mladostnikov v telesno dejavnost
  • Praktično usposabljanje mladih (športnikov) za krepitev veščin za osebni razvoj in uspeh
  • Pilotna izvedba programa samoobrambe z osnovami pravilnega/varnega padanja za ženske.

 

Brezplačni prevozi

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S to operacijo želimo starejšim, kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino.

Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

 

Krožni način življenja

Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. S preoblikovanjem obstoječih modelov iz linearnega v učinkovitejši, krožni model gospodarjenja z viri, bomo zagotovili varnost oskrbe z viri, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij v prihodnosti. V okviru operacije bomo izvajali delavnice, predavanja in izobraževanja z lokalnimi podjetniki, učenci različnih šol v Mežiški dolini in člani Medgeneracijskega centra.

S tem bomo zvišali nivo informiranosti in tudi zainteresiranosti predstavnikov malega gospodarstva za tematiko prehajanja v krožno gospodarstvo, informirali in ozaveščali otroke in mladino Mežiške doline o pomenu Krožnega načina življenja in dvignili nivo informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev – od najmlajših do najstarejših – o pomenu učinkovite rabe virov na vseh področjih življenja – dom, služba, šola, …

(S)odelujem, rastem, prispevam

Problem, ki ga operacija rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok, mladostnikov, starejših, ljudi z omejitvijo) v lokalno okolje v Mežiški dolini. S serijo številni kulturnih, športnih in umetnostnih dogodkov bomo ustvarjali identiteto kraja, ki je povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade, starejše in druge opredeljene ciljne skupine k druženju in sodelovanju.

 

Kovačnica idej, partnerstev in produktov

Na območju Mežiške doline so ob prijavi operacije obstajala samo tri socialna podjetja. Cilji operacije so okrepiti položaj socialnega podjetništva, aktivirati težje zaposljive osebe, izboljšati enakopravnost moških in žensk in ustvariti nova delovna mesta.

Za dosego ciljev se bodo izvedle številne delavnice, izobraževanja in predstavitve dobrih praks, kjer bodo o svojih izkušnjah spregovorili strokovnjaki na svojih področjih. Udeležencem bo omogočeno iskanje iskanje potencialnih partnerjev iz javnih, zasebnih in gospodarskih resorjev s sodelovanjem v aktivnostih operacije.