31 januarja, 2024

19. redna seja skupščine LAS Mežiške doline

V sredo, 24.4.2024 smo izvedli devetnajsto redno sejo skupščine lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline.

Prisotnih je bilo 39 od 58 predstavnikov članov skupščine.

Direktorica vodilnega partnerja LAS Mežiške doline (A.L.P. Peca, d.o.o.), je udeležence seznanila z naslednjimi dokumenti:

 • Poročilo o delu LAS Mežiške doline v letu 2023.
 • Finančnego poročila o poslovanju LAS Mežiške doline v letu 2023.
 • Časovnica aktivnosti LAS Mežiške doline v letu 2024.
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov.
 • 1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje SLR LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027 (JP za EKSRP in ESRR).

1. Javni poziv v novem programskem obodbju bo objavljen v prvi polovici maja 2024. V vseh štirih občinah Mežiške doline bomo organizirali informativne delavnice, kjer bo predstavljena vsebina javnega poziva. Potencialne prijavitelje pozivamo, da se delavnic udeležijo, saj si bodo s tem znatno olajšali pripravo projektov.

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju

PODALJŠANJE ŽIVLJENJA LESU IN LESNIM IZDELKOM

Organizator posveta je Društvo za razvoj slovenskega podeželja, posvet pa gosti LAS Mežiške doline. Posvet in delavnico na temo ponovne uporabe odsluženega lesa bodo v okviru projektov BioRural (Obzorje Evropa) in BIOECO-UP (Interreg-CE) izvedli strokovnjaki iz Biotehnične fakultete v Ljubljani. Dr. Miha Humar in dr. Boštjan Lesar bosta izvajala delavnico o podaljšanju življenja lesu in lesnim izdelkom, o biogospodarstvu na podeželju in primerih dobrih praks iz Slovenije in tujine pa bosta govorila dr. Luka Juvančič in mag. Matej Fatur.

Na delavnici vam bodo predstavili tehnično nezahtevne rešitve za rabo stranskih ali odsluženih bio-izdelkov iz lesa. Ob tej priložnosti si boste lahko ogledali tudi Plezalni center Prevalje.

Lokacija: Plezalni center Prevalje, Na polju 4A

Termin: 29. 5. 2024, 10.00

Zaradi lažje organizacije prosimo, da se na delavnico prijavite na e-pošti info@drustvo-podezelje.si najkasneje do 20. 5. 2024.

Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije lokalnega razvoja (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na območju posamezne lokalne akcijske skupine (LAS).

V Sloveniji se tako pričenja že tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD. LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR.

V letu 2023 so se po Sloveniji na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, oblikovala lokalna partnerstva (LAS). Večina lokalnih partnerstev se je odločila za nadaljevanje na istem območju in pod istim imenom. Nekaj se jih je glede na interes lokalnega območja oblikovalo na novem območju ali pod novim imenom. LAS-i so z izdanimi odločbami potrjeni za območje celotne Slovenije, torej so v 37 LAS-ov vključene vse slovenske občine, kar je v evropskem prostoru redkost.

Lokalna partnerstva so v prvi polovici leta 2023 za svoja območja pripravila SLR, ki odražajo analizo stanja, potrebe lokalnega območja in ukrepe ter vključujejo finančni okvir, v okviru katerega bo iz skladov EKSRP in ESRR možno izvajanje projektov v lokalnem okolju.

Na območju LAS Mežiške doline ni prišlo do sprememb, še vedno ga sestavljajo občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Pri LAS Mežiške doline se že aktivno pripravljamo, da razpišemo prvi javni poziv v novem programskem obdobju. Sledite nam na Facebook profilu vodilnega partnerja A.L.P. Peca ali pa redno spremljajte našo spletno stran.

Cela novica na povezavi.

V programsko obdobje vstopamo s prenovljenimi organi in novim vodstvom LAS 

V mesecu novembru je Skupščina LAS Mežiške doline, ki jo sestavljajo predstavniki vseh partnerjev, potrdila nov 12 članski Upravni odbor LAS, ki je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. Sestavljen je iz predstavnikov javnega, zasebnega in gospodarskega sektorja in bdi nad vsebinskim in administrativnim delovanjem LAS. Izmed na novo potrjenih članov Upravnega odbora je bila izvoljena predsednica LAS Julija Marošek iz podjetja NovʼNa razvoj in njena namestnica, podpredsednica LAS Irena Nagernik iz občine Črna na Koroškem.

Vodilni partner, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,  ostaja lokalno razvojno podjetje A.L.P. PECA.

 

Predsednica: Julija Marošek

Podpredsednica: Irena Nagernik

Upravni odbor:

Javni sektor:

 • Irena Nagernik
 • Vesna Trdina
 • Veronika Šart
 • Mateja Večko

Zasebni sektor:

 • Liza Kožar
 • Peter Kordež
 • Darja Jeriček
 • Petra Jovan

Gospodarski sektor:

 • Judita Škoflek
 • Julija Marošek
 • Tatjana Merkač
 • Darja Komar

 

 

 

Strokovna ekskurzija na Notranjsko

Skupaj s člani Upravnega odbora LAS in delovne skupine za razvojne projekte LAS smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot.

Najprej smo si ogledali primere dobrih praks na Srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna. Šola dobro sodeluje z lokalno LAS, saj so bili na razpisih že večkrat uspešni in si pridobili evropska sredstva za obnovo in posodobitev nujno potrebne opreme ter urejanje okolice šole. Dijakom tako omogočajo kvalitetnejše izobraževanje in bivanje.

Nadaljevali smo s ogledom konjušnice “Konji na bregu”, kjer nam je lastnik predstavil svojo dejavnost. Izvaja jahalni turizem, v katerem lahko sodelujejo samo izkušeni jahači. Vodič jih popelje na večdnevno jahalno turo po okoliških naravnih in kulturnih znamenistostih.

Zadnja točka je bila ogled dobre prakse na jezeru Mola, kjer se razvija ribolovni turizem. Postregli so nam z domačimi dobrotami, nato pa smo se odpravili proti domu.

19.4:”Podpora za tekoče stroške in stroške animacije”

   

 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

 

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Mežiške doline (LAS Mežiške doline).

Opis:
Podpora iz podukrepa 19.4:”Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
Obveščanje in informiranje javnosti :
– o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
– o javnih pozivih LAS,
– o operacijah v izvajanju,
– o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,
– o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Mežiške doline:
– k identificiranju potreb na območju LAS,
– v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
– k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
– k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013.

CLLD dejstva:
– Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje;
– Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati;
– CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS;
– Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb;
– V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

 

Tematska področja ukrepanja so:
1. Ustvarjanje delovnih mest.
2. Razvoj osnovnih storitev.
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave.
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21, 181/21 in 92/23)

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o  lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Lokalna akcijska skupina Mežiške doline (LAS Mežiške doline), ki jo zastopa vodilni partner A.L.P. Peca d.o.o.. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vabilo na Kolesarjenje po Ravenski čebelarski poti

Strategija lokalnega razvoja za obdobje do 2027 potrjena na 16. redni seji skupščine LAS Mežiške doline.

Danes, 18. julija 2023 je potekala 16. redna seja skupščine LAS Mežiške doline. Člani partnerstva so predhodno prejeli predlog Strategije lokalnega razvoja 2021-2027 in se z jim seznanili. Na seji skupščine so vsebino SLR tudi potrdili.

Člani partnerstva so nato glasovali o sklepu:

Skupščina LAS Mežiške doline je obravnavala Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje do leta 2027 in jo potrjuje.

Sklep je bil s 35 glasovi soglasno potrjen.

 

 

Javna obravnava osnutka SLR LAS Mežiške doline do 2027

V javno obravnavo dajemo osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline do 2027.

Svoje predloge in pripombe nam lahko posredujete na priloženem obrazcu na naslov: martin.barbic@alppeca.si

Pri tem vas prosimo, da nam posredujete vsebinske predloge, slovnico bomo pred oddajo še urejali.

SLR je pripravljena po navodilih MKGP.

 

ARSKTRP je izdala odločbe za 7 operacij izbranih na 4. Javnem pozivu

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za 7 operacij izbranih na 4. Javnem pozivu za za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020.

Potrjene operacije so:

Operacija Prijavitelj
Povodni mož priporoča in svetuje Planinsko društvo Ravne na Koroškem
Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov JKZ Narodni dom Mežica
Vadba za dvig kvalitete življenja za starejše Športno društvo HERKUL
Lovski tabor za mlade na Ninotovi koči Lovska družina Peca Mežica
Gozdna kopel v Mežiški dolini Društvo ALTRA
Igra na prostem Društvo upokojencev Prevalje
Druga knjiga KID Radovednež

 

 

Zaključen izbor operacij na 4. Javnem pozivu LAS Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je 15. novembra 2022 objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javn poziv je bil namenjem manjšim operacijam z upravičenimi stroški do 5.000€. S tem smo želeli sredstva razdeliti med društva, zavode in podobne lokalne akterje.

Do roka za oddajo, 31. januarja 2023, je na sedež LAS Mežiške doline prispelo 13 vlog za prijavo operacije.

Ocenjevalna komisija je ocenila prispele vloge in podala predlog Upravnemu odboru, ki je potrdil devet najbolje ocenjenih operacij:

OPERACIJA PRIJAVITELJ PARTNERJI
Gozdna kopel v Mežiški dolini Društvo Altra CSD Koroška, Planinsko društvo Mežica
E – opraševalec Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem Mladinski svet Ravne na Koroškem
Povodni mož priporoča in svetuje Planinsko društvo Ravne na Koroškem /
Lovski tabor za mlade na Ninotovi koči Lovska družina Peca Mežica Društvo medgeneracijski center Mežica
Druga knjiga KID Radovednež KMKC Kompleks, Občina Ravne na Koroškem
Ureditev gorsko kolesarske poti Ziptrail Turistično društvo Črna na Koroškem Športno društvo MTB Koroška, Občina Črna na Koroškem
Vadba za dvig kvalitete življenja starejših Športno društvo Herkul Koroška Igralko, Marko Knežar s.p.
Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica Turistično društvo Mežica, KD Pihalni orkester Rudnika Mežica
Igra na prostem Društvo upokojencev Prevalje Občina Prevalje

Vloge izbranih operacij smo posredovali v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vabilo k predložitvi projektnih idej za pripravo Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027

LAS Mežiške doline, skupaj z občinami Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem,  vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih idej za pripravo programskega dela Strategije Lokalnega Razvoja za območje Mežiške doline.

 Tudi v programskem obdobju v katerega stopamo se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), katerega najpomembnejši princip je pristop “od spodaj navzgor”, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega območja.

Podlaga za delovanje LAS Mežiške doline v novi finančni perspektivi bo kvalitetno pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki jo lahko sooblikujete tudi vi tako, da nam pošljete vaše pobude v obliki projektnih idej.

Projektne ideje nam pošljite na naš elektronski naslov na izpolnjenem obrazcu, ki je dosegljiv TUKAJ.

Ali pa nam jih preprosto zaupajte v sporočilu na elektronski naslov Viktorija.barbic@las-md.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 059 091 080 (Viktorija Barbič).

 Posredovanje projektnih idej ne pomeni kandidiranje na razpis in tudi ne dejanske dodelitve finančnih sredstev!

 

 

Dekleta so zaključila s programom intenzivne vadbe

V sklopu projekta Skupaj za varni jutri smo v preteklem letu organizirali številne športne aktivnosti kot so plavanje, funkcionalna vadba, samoobramba za ženske, nordijska hoja… V januarju pa smo začeli z zadnjo vadbo pred koncem projekta – intenzivna funkcionalna vadba z osnovami boksa.

Funkcionalna vadba je vadba za celo telo, ki pozitivno vpliva na vse naše gibalne sposobnosti in nam s tem olajša, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti.  Z redno vadbo zmanjšamo možnost nastanka težav z mišicami in sklepi in ob tem izboljšujemo svoje počutje, telesno držo in telesno sestavo. Poleg funkcionalne vadbe so se imele udeleženke možnost preizkusiti tudi v boksu.

S projektom želimo širši javnosti prikazati pomen gibanja tako za duševno kot tudi za telesno zdravje.

Prevladujoč pozitiven odziv kaže na željo po nadaljevanju športnih aktivnosti, kar bomo upoštevali tudi pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027. 

Vsem udeleženkam pa se srčno zahvaljujemo za pozitiven odziv!

 

 

Okrogla miza Mladi v Mežiški dolini
V soboto smo na Prevaljah v okviru projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET, v sodelovanju z LAS Mežiške doline, organizirali okroglo mizo MLADI V MEŽIŠKI DOLINI, na kateri so sodelovali predstavniki 10 organizacij, ki združujejo mlade v Mežiški dolini.
.
Po zanimivi debati smo se prisotni strinjali, da se v dolini premalo povezujemo, da je treba več narediti za aktivacijo mladih, da manjka znanja in izkušenj za prijave na javne razpise,… Druženje smo zaključili z dogovorom, da uvedemo redna srečanja v podobni sestavi in tako s sodelovanjem nadgradimo mladinske aktivnosti v Mežiški dolini.
.
Pogovoru se je pridružil tudi prevaljski župan dr. Matic Tasič, ki je pozdravil tovrstne dogodke in obljubil nadaljnjo podporo Občine mladinski dejavnosti.
.
V Mežici smo opravili še zadnjo delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja za Mežiško dolino
In za nami je še zadnja delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline, ki je včeraj popoldne potekala v Mežici.

.

Lep obisk in veliko kvalitetnih idej:

 •  Čebelarska povezovanja, izobraževanja, delavnice, proslave, učni sadovnjaki.
 • Povezovanje kmetov in pomoč pri dopolnilnih dejavnostih.
 • Turistična ponudba, povezovanje, promocija.
 • Ozaveščanje in usposabljanje za prvo pomoč.
 • Igrišča za otroke, športne aktivnosti, TRIM steza, usposabljanje trenerjev.
 • Lovski tabori za otroke, ozaveščanje o varovanju narave.
 • Fakultativno učenje tujih jezikov, računalniške delavnice, šivanje, kvačkanje.
 • Ponudba lokalnih produktov.

.

Kljub zaključku delavnic lahko svoje projektne ideje še vedno oddate v pisni obliki. Več o postopku lahko preberete na povezavi.

Zaključena je tretja delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline
Tretja delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline je potekala na Ravnah na Koroškem.
a
Zbrali smo nekaj dobrih idej:
a
 • Ponovno smo razmišljali o fontani mošta/soka
 • Učni sadovnjak ob Prežihovi bajti.
 • Prikaz obrtnih in predelovalnih poklicev otrokom, razbijanje mitov o fizičnem delu.
 • Športne aktivnosti za starejše.
a
Vabimo vas, da se udeležite tudi zadnje delavnice, ki bo potekala v ponedeljek, 20. marca 2023 ob 16.00, v sejni sobi Občine Mežica.
Zaključena je druga delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline
Druga delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline je potekala v Črni na Koroškem.
a
Kljub slabemu obisku je bilo veliko dobrih idej:
a
 • POVEZOVANJE GOSTINCEV
 • SKUPNA PONUDBA NA SPLETNI PLATFORMI
 • IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM IN STROKOVNO VODENJE TURISTIČNIH DELAVCEV
 • NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA S TURIZMOM V KONKRETNEM OKOLJU
 • UREJENI JAVNI PREVOZI in KOLESARSKE POTI
Vabimo vas, da se udeležite še zadnje delavnice, ki bo potekala v sejni sobi Občine Mežica, v ponedeljek, 20. marca 2023 ob 16.00.
Zaključen izbirni postopek za potrditev operacij na 4. javnem pozivu LAS Mežiške doline

Na 4. Javni poziv LAS Mežiške doline, ki se je zaključil 31. januarja 2023, je prispelo 13 vlog. Ocenjevalna komisija je opravila svoje delo in podala poročilo o rezultatih ocenjevanja vlog Upravnemu odboru LAS Mežiške doline. Upravni odbor je na svoji 35. redni seji potrdil devet najbolje ocenjenih operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Potrjene operacije bodo posredovane v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Zaključena je prva delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline
Včeraj je na Prevaljah potekala prva delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje Mežiške doline.
<
Udeleženci so debatirali o razvojnih možnostih območja in predstavili svoje ideje. Ugotovili so, da se v Mežiški dolini še vedno preslabo povezujemo. Med drugim so se strinjali, da bi bilo potrebno ustanoviti en Turistično informacijski center, ki bo pokrival celotno Mežiško dolino. Potrebovali bi koordinatorja, ki bi s svojo ekipo skrbel za promocijo območja, pripravo turističnih programov in skrbel za urejen koledar prireditev v Mežiški dolini.
<
Vabljeni k obisku delavnic v preostalih občinah Mežiške doline:
 • Sejna soba Občine Črna na Koroškem, sreda, 15.3.2023 ob 16.00.
 • Sejna soba Občine Ravne na Koroškem, četrtek, 16.3.2023 ob 16.00.
 • Sejna soba Občine Mežica, ponedeljek, 20.3.2023 ob 16.00.