Na hribu grad, v gradu zaklad

Operacija spodbuja k večji promociji in trženju bogate kulturne dediščine, popularizaciji posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja, ohranjanju kulturne, etnološke in tehniške dediščine in večji prepoznavnosti kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.

Društva Mežiške doline

Operacija povezuje društva in njihovo dejavnost ter s tem spodbuja povezovanje in druženje podeželskega prebivalstva za večjo kakovost življenja na podeželju.

Operacija bo povečala prepoznavnost treh društev, ki delujejo na območju Mežiške doline, ponudbo in obisk Čebelarsko – sadjarskega učnega centra ter z nakupom potrebne opreme povečala kakovost izvedbe društvenih aktivnosti.

Fit za življenje

Operacija se loteva izzivov krepitve zdravega in aktivnega življenjskega sloga pri prebivalcih Mežiške doline, zlasti pri otrocih in mladostnikih ter ženskah v aktivni dobi.

Glavni poudarki operacije so:

  • Promocija gibanja in vključevanja v gibalne aktivnosti s pilotno izvedbo kratkega programa predstavitve juda za najmlajše v vrtcih Mežiške doline in vzpostavitvijo pogojev za izvajanje vadbe v Kotljah
  • Ozaveščanje o vlogi staršev pri vključevanju otrok in mladostnikov v telesno dejavnost
  • Praktično usposabljanje mladih (športnikov) za krepitev veščin za osebni razvoj in uspeh
  • Pilotna izvedba programa samoobrambe z osnovami pravilnega/varnega padanja za ženske.

 

Med – o – Vita

Namen operacije sodelovanja med tremi slovenskimi in enim hrvaškim LAS je vzpostavitev inovativnih partnerstev med čebelarji na vključenih območjih, z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanj ter njihovo implementacijo na območjih posameznih vključenih LAS.

V okviru operacije bo izvedena investicija v infrastrukturo za opravljanje čebelarske dejavnosti. Izvedene bodo aktivnosti za razvoj in promocijo čebelarskega turizma ter za prepoznavnost in konkurenčnost čebelarjev na posameznih vključenih območjih.

Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini (EKSRP)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 17. 11. 2017 – 31. 5. 2018

 

Skupna operacija območja LAS Mežiške doline je bila namenjena dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralno podeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. V okviru operacije so bile obnovljene nekatere skulpture Forma Viva na Ravnah, pripravljen in izveden je bil gledališki projekt »Naredimo Forma Vivo živo«, vzpostavilo se je trženje blagovne znamke »Forma Viva Ravne«. Na območju Občine Prevalje so bile postavljene informacijske in panoramske table na 7 razglednih točkah, v turistični vasi Šentanel je bil postavljen daljnogled, označene so bile tematske in kolesarske poti v krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel. V centru Mežice so postavili interpretacijsko tablo za turiste in obiskovalce kraja. V Črni na Koroškem je bila postavljena tematska pot »Pot olimpijcev«, urejena je bila turistična točka »Naravni park Bistra«.

AED rešuje življenja (EKSRP)

Z aktivnostmi  operacije bomo dvignili nivo osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive za preprečevanje bolezni srca. Prebivalce vseh starosti bomo  poučili o pomenu hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih ter jih usposobili za uporabo AED aparatov ter njihovo promocijo.

V okviru operacije bo izvedenih 24 delavnic za različne ciljne skupine na območju Mežiške doline,  postavljeni bodo štirje novi AED aparati.

Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini (EKSRP)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in A.L.P. Peca, d.o.o.

Trajanje operacije: 7. 9. 2017 – 31. 5. 2018

Z investicijami v okviru operacije so bili zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane  aktivnosti so spodbudile razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški dolini.

V okviru operacije sta bili  zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. V Črni na Koroškem sta bili na novo urejeni dve prodajni lokaciji v Žerjavu in Rudarjevem. Dodatno pa so bili  urejeni tudi prostori tržnice na Ravnah na Koroškem.

Cilji operacije:

  • vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta,
  • oživitev dogajanja v mestnih jedrih – vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih skupin),
  • povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic).
Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini (EKSRP)

Operacija z investicijo v zunanjo opremo za telesno aktivnost in igro ter z izvedbo številnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti, spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh generacij na območju Mežiške doline.

V okviru operacije bodo na 16 lokacijah po Mežiški dolini postavljene fitnes naprave za vadbo na prostem ter otroška igrala na obstoječih ali na novo urejenih športnih in otroških igriščih. Dopolnjena in na novo urejena bo tudi trim steza  v Črni na Koroškem.

Brezplačni prevozi

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S to operacijo želimo starejšim, kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino.

Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

 

Krožni način življenja

Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. S preoblikovanjem obstoječih modelov iz linearnega v učinkovitejši, krožni model gospodarjenja z viri, bomo zagotovili varnost oskrbe z viri, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij v prihodnosti. V okviru operacije bomo izvajali delavnice, predavanja in izobraževanja z lokalnimi podjetniki, učenci različnih šol v Mežiški dolini in člani Medgeneracijskega centra.

S tem bomo zvišali nivo informiranosti in tudi zainteresiranosti predstavnikov malega gospodarstva za tematiko prehajanja v krožno gospodarstvo, informirali in ozaveščali otroke in mladino Mežiške doline o pomenu Krožnega načina življenja in dvignili nivo informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev – od najmlajših do najstarejših – o pomenu učinkovite rabe virov na vseh področjih življenja – dom, služba, šola, …

(S)odelujem, rastem, prispevam

Problem, ki ga operacija rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok, mladostnikov, starejših, ljudi z omejitvijo) v lokalno okolje v Mežiški dolini. S serijo številni kulturnih, športnih in umetnostnih dogodkov bomo ustvarjali identiteto kraja, ki je povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade, starejše in druge opredeljene ciljne skupine k druženju in sodelovanju.

 

Kovačnica idej, partnerstev in produktov

Na območju Mežiške doline so ob prijavi operacije obstajala samo tri socialna podjetja. Cilji operacije so okrepiti položaj socialnega podjetništva, aktivirati težje zaposljive osebe, izboljšati enakopravnost moških in žensk in ustvariti nova delovna mesta.

Za dosego ciljev se bodo izvedle številne delavnice, izobraževanja in predstavitve dobrih praks, kjer bodo o svojih izkušnjah spregovorili strokovnjaki na svojih področjih. Udeležencem bo omogočeno iskanje iskanje potencialnih partnerjev iz javnih, zasebnih in gospodarskih resorjev s sodelovanjem v aktivnostih operacije.

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi in enim irskim LAS je prenos dobrih praks na področju turizma v povezavi s trajnostno mobilnostjo s poudarkom na rekreativnem turizmu.

V okviru operacije se bo vzpostavil oziroma nadgradil sistem izposoje mestnih koles v občinah Ravne, Mežica in Črna, S tem želijo lokalne skupnosti spodbujati trajnostno razmišljanje in obnašanje občanov, hkrati pa privabiti turiste in rekreativce, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma.

 

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: LAS s Ciljem, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS pri dobrih ljudeh 2020
Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 76.677,56 EUR

Izvedba operacije:

1. FAZA: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018
2. FAZA: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2020
3. FAZA: 1.5.2020 – 31.7.2021

Operacija sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave, ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Kmetje na visoko ležečih kmetijah pogosto nimajo časa in sredstev za pridobitev modernega IKT znanja, zato se je v okviru operacije nakupila oprema za premično učilnico. Brezplačna izobraževanja po vseh naseljih na območju LAS udeležencem omogočajo krajšo pot do novih znanj. Računalniška izobraževanja v sklopu operacije so bila, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavljena tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja smo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, bomo svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa smo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije je bila izdelana spletna stran z interaktivnim zemljevidom, kjer lahko ponudniki predstavijo svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejajo sami tudi po koncu operacije.

V spodnjem dokumentu so opisani različni sklopi, med katerimi lahko izbirajo udeleženci izobraževanj:

Čebela bere med

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS MD: Občina Ravne na Koroškem, KOK dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem, A.L.P. Peca, d.o.o.

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Mislinjske in Dravske doline

Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021

2. FAZA: 1. 10. 2021 – 30. 10. 2022

Operacija učinkovito povezuje več različnih, zelo pomembnih družbenih problematik. Z izgradnjo grajske kavarne s pogledom na grajski park in kotička z lahkim branjem se bo širše prebivalstvo motiviralo k obisku knjižnjice in s tem izboljšanju življenja. Pred kavarno se bodo zvrstili literarni dogodki, predavanja in aktivnosti z namenom vključevanja lokalnega prebivalstva v aktivnosti knjižnice.

V okviru operacije bo izdelan izobraževalno-didaktičen učni kotiček z imenom Čebela BERE med, kjer se bodo otroci poučili o pomenu zaščite čebel za prihodnost. S tem bodo čebelarji svoje znanje prenesli na najmlajše generacije in jim že pri zgodnjih letih približali svojo dejavnost.