Operacije sodelovanja

Skupaj za varni jutri

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ravne na Koroškem, A.L.P. Peca, d.o.o.

Partnerji: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS  STIK)

Trajanje operacije:

  1. Faza: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2022
  2. Faza: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
  3. Faza: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

Partnerstvo petih LAS podpira pobudo, da bi naj v prihodnosti Slovenija v celoti postala mreža javno dostopnih AED aparatov z usposobljenim prebivalstvom, ki bo te  aparate znalo tudi uporabiti, ko bo to potrebno. Gre za pobudo in prizadevanja, da se omogoči pridobivanje novega znanja ali obnavljanje obstoječega znanja na področju temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe AED (automated external defibrillator) čim širšemu krogu ljudi, na območju petih sodelujočih LAS.

Z izvajanjem aktivnosti operacije želimo prebivalstvo (širšo javnost/laike – zajeti čim več ciljnih skupin) poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS. Skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij bo združila znanje in izkušnje ter pripravila program usposabljanja za laike, ki se bo potem tudi izvajal na vseh vključenih območjih.

Del našega prizadevanja za dosego pozitivnih učinkov na vse območjih sodelujočih LAS bo tudi izvajanje programa »Razmigajmo se za trajnostno mobilnost«.

Strokovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s vseh vključenih območij, bo aktivno sodelovala skozi celotno izvedbo operacije sodelovanja, svoje delo in poslanstvo pa bo nadaljevala tudi po zaključku operacije in s tem zagotovila, da se bo teorija in praksa nadgrajevala na sodelujočih območjih in širila tudi na nova območja, kjer so potrebe enake, vendar nimajo dovolj aktivnih posameznikov, ki bi lokalne akterje spodbudili k vključevanju v tovrstne operacije sodelovanja.

 

Zgodbe rok in krajev

Operacija sodelovanja 11 slovenski LAS spodbuja povezovanje in delovanje rokodelcev v luči izboljšanja njihovega položaja tako na regionalnem kot na nacionalnem nivoju. Spodbuja oživljanje urbanih središč, vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu ter možnost novih poslovnih priložnosti in krepitev identitete posameznega vključenega območja.

Operacija bo doprinesla k soustvarjanju spodbudnega okolja za razvoj rokodelstva na območju Mežiške doline in celotne Slovenije, s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc.

Med – o – Vita

Namen operacije sodelovanja med tremi slovenskimi in enim hrvaškim LAS je vzpostavitev inovativnih partnerstev med čebelarji na vključenih območjih, z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanj ter njihovo implementacijo na območjih posameznih vključenih LAS.

V okviru operacije bo izvedena investicija v infrastrukturo za opravljanje čebelarske dejavnosti. Izvedene bodo aktivnosti za razvoj in promocijo čebelarskega turizma ter za prepoznavnost in konkurenčnost čebelarjev na posameznih vključenih območjih.

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi in enim irskim LAS je prenos dobrih praks na področju turizma v povezavi s trajnostno mobilnostjo s poudarkom na rekreativnem turizmu.

V okviru operacije se bo vzpostavil oziroma nadgradil sistem izposoje mestnih koles v občinah Ravne, Mežica in Črna, S tem želijo lokalne skupnosti spodbujati trajnostno razmišljanje in obnašanje občanov, hkrati pa privabiti turiste in rekreativce, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma.

 

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: LAS s Ciljem, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS pri dobrih ljudeh 2020
Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 76.677,56 EUR

Izvedba operacije:

1. FAZA: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018
2. FAZA: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2020
3. FAZA: 1.5.2020 – 31.7.2021

Operacija sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave, ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Kmetje na visoko ležečih kmetijah pogosto nimajo časa in sredstev za pridobitev modernega IKT znanja, zato se je v okviru operacije nakupila oprema za premično učilnico. Brezplačna izobraževanja po vseh naseljih na območju LAS udeležencem omogočajo krajšo pot do novih znanj. Računalniška izobraževanja v sklopu operacije so bila, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavljena tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja smo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, bomo svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa smo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije je bila izdelana spletna stran z interaktivnim zemljevidom, kjer lahko ponudniki predstavijo svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejajo sami tudi po koncu operacije.

V spodnjem dokumentu so opisani različni sklopi, med katerimi lahko izbirajo udeleženci izobraževanj:

Čebela bere med

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS MD: Občina Ravne na Koroškem, KOK dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem, A.L.P. Peca, d.o.o.

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Mislinjske in Dravske doline

Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021

2. FAZA: 1. 10. 2021 – 30. 10. 2022

Operacija učinkovito povezuje več različnih, zelo pomembnih družbenih problematik. Z izgradnjo grajske kavarne s pogledom na grajski park in kotička z lahkim branjem se bo širše prebivalstvo motiviralo k obisku knjižnjice in s tem izboljšanju življenja. Pred kavarno se bodo zvrstili literarni dogodki, predavanja in aktivnosti z namenom vključevanja lokalnega prebivalstva v aktivnosti knjižnice.

V okviru operacije bo izdelan izobraževalno-didaktičen učni kotiček z imenom Čebela BERE med, kjer se bodo otroci poučili o pomenu zaščite čebel za prihodnost. S tem bodo čebelarji svoje znanje prenesli na najmlajše generacije in jim že pri zgodnjih letih približali svojo dejavnost.