Skupne operacije območja LAS

Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini (ESRR)

Prijavitelj operacije:  LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem

Izvedba operacije:  1. Faza: 18. 3. 2022 – 30. 9. 2022

2. Faza: 1. 10. 2022 – 30. 6. 2023

 

Območje vseh štirih občin Mežiške doline se že več let sooča z različnimi negativnimi trendi, ki vplivajo tudi na področje medgeneracijskega povezovanja. Na eni strani so zato potrebni ukrepi za omejevanje odliva prebivalstva, na drugi strani pa ukrepi za zagotavljanje primerne kakovosti življenja prebivalcev na območju Mežiške doline.

V času epidemije COVID-19 so se v luči zajezitve epidemije tudi v Sloveniji uvajale različne omejitve, ki so zgoraj omenjene težave še poglobile. Z omejitvami se soočamo že dve leti. Najpogosteje gre za omejitve gibanja in druženja, kar pa je lahko za ljudi, ki smo družabna bitja, izredno težko.

Ukrepi so še najbolj prizadeli starejšo populacijo, ki že sicer močno občuti posledice socialne izolacije. Osamljenost je eden najhujših pojavov v starosti, ki določa kakovost človekovega življenja. Posledice osamljenosti in zmanjšane aktivnosti pri starejši populaciji, ki je nastala kot stranski produkt ukrepov socialne izolacije ob epidemiji covida-19, nam bodo ostale tudi potem, ko bomo virus premagali. Prav tako nam je epidemija prinesla zapiranje šol in s tem omejevanje aktivnosti mladih. Dejstvo je, da so slovenski otroci in mladostniki ostali doma najdlje od vseh otrok v Evropski uniji, saj smo vrtce, šole in fakultete zapirali med prvimi, odpirali pa med zadnjimi. Ta ukrep pa je na žalost zrušil tudi medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, ki je v preteklosti pozitivno vplivalo na različne skupine.

Kot preventivni ukrep zaščite pred boleznijo, ki jo povzroča virus covid -19, se je po vsem svetu uvajal koncept socialne izolacije, po načelu – manj ko imamo stikov z ljudmi, manjša je verjetnost, da bomo zboleli. Zato želimo s operacijo, ki so jo pripravile skupaj vse štiri občine in vanj vključile območje celotne Mežiške doline, ponuditi pomoč in podporo ranljivim skupinam v vsakdanjem življenju po epidemiji Covida-19. Z načrtovanimi aktivnostmi želimo dvigniti kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo.

Celotni opis operacije:

Okolju prijazna Mežiška dolina (ESRR)

Prijavitelj operacije:  LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem

Izvedba operacije:  1. Faza: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2022

2. Faza: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022

 

Varstvo okolja je varovanje zdravja. Nacionalni program o okolju in zdravju povezuje zdravstveni in okoljski sektor, rezultat pa naj bi bil usklajeno delovanje oziroma izvajanje ukrepov za izboljšanje okolja in posledično zdravja na nacionalni in lokalni ravni.

V Mežiški dolini se zavedamo pomembnosti okoljevarstva in vsega povezanega s to tematiko, zato smo sklenili partnerstvo v okviru katerega bodo posamezne občine izvajale aktivnosti, ki bodo reševale posamezne okoljske probleme na njihovem območju in s tem doprinesle k  okolju prijaznejši Mežiški dolini.

Celotni opis operacije:

Povezani za vse generacije (EKSRP)

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 12. 2020 – 30. 7. 2021
2. Faza: 1. 8. 2020 – 29. 7. 2022

Starejši in gibalno ovirani občani Mežiške doline so zaradi slabih prometnih povezav, odsotnosti avtomobila in oddaljenosti, prevečkrat izolirani, osamljeni in zato posledično ne zapuščajo svojih domov in se ne vključujejo v družabno življenje.

Z operacijo želimo dvigniti kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline z vzpostavitvijo sistema prevozov za starejše in invalide na območju celotne doline, z aktivnostmi za razvoj dejavnosti za prosti čas in razvoj kulturnih dejavnosti s poudarkom na aktiviranju otrok in mladine, vključno z zagotavljanjem potrebne infrastrukture.

Želimo krepiti obstoječe in uvajati nove programe za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev – vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki bodo sposobna oblikovati in izvajati mrežo storitev za zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine.

 

Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini (EKSRP)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem, Društvo podeželske mladine Mežiška dolina

Trajanje operacije: 1. 6. 2019 – 30. 4. 2021

 

Pomembna prelomnica za Društvo podeželske mladine Mežiška dolina so postale 32. Državne kmečke igre (DKI) v letu 2018, kjer si je mlado društvo priborilo zmago. Zmaga, poleg časti in spoštovanja, prinaša tudi veliko odgovornost mladim zmagovalcem, saj so se 33. tradicionalne kmečke igre v letu 2019 odvijale v Mežiški dolini. Člani društva so igre organizirali julija 2019 na Poljani pri Prevaljah. Mladi so uspeli organizirati odmeven mednarodni dogodek, ki je bil v ponos društvu in vsej Mežiški dolini in je tako prispeval k ohranjanju društvenega življenja na podeželju ter aktiviranju mladih iz ruralnih kakor tudi iz urbanih naselij. Izvedbo dogodka so podprle vse štiri občine Mežiške doline in LAS Mežiške doline. Na dogodku je sodelovalo 17 najboljših mladih ekip iz vse Slovenije, pridružilo pa se jim je tudi več mednarodnih ekip. Aktivnosti, ki so se odvijale v okviru praznika mladih na Poljani pa niso bile zgolj tekmovalne narave ampak so bile namenjene spoznavanju, druženju in zabavi ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil, ki predstavljajo tudi del vrednot in tradicij območja Mežiške doline.

Poleg kmečkih iger so člani društva organizirali in izvedli štiri izobraževalna srečanja za mlade kmete ter mlade s podeželja. Srečanja so bila organizirana na kmetijah, kjer so udeležencem omogočili tudi ogled dobrih praks ter izmenjavo znanj in izkušenj. Operacija se je zaključila z okroglo mizo na kateri so mladi s podeželja svoja spoznanja in predloge iz štirih srečanj posredovali lokalnim odločevalcem.

 

Tržnice za lokalno in domače (ESRR)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in A.L.P. Peca, d.o.o.

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020

2. Faza: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Namen operacije je spodbujanje razvoja ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih, dvigniti nivo samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini. Osnova za to pa je, da se na tržnice privabi čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov. Torej je potrebno oživiti dogajanje na teh lokacijah. Doseči moramo, da bodo prebivalci mestno tržnico sprejeli kot nekaj svojega in koristnega ter se začeli vključevati v njeno dogajanje bodisi kot ponudnik, potrošnik, nastopajoči, gledalec, … Za izvajanje aktivnosti je bila nakupljena oprema, ki je potrebna za boljše delovanje tržnice (pomični oder, stojnice, zložljive mizice za degustacijo, oprema za degustacijo, oglasni panoji, pingvini, hladilni zaboji, prenosni vozički).

Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline (ESRR)

Operacija s svojo investicijo prispeva k bolj urejenim  in atraktivnim urbanim središčem Mežiške doline in s tem k povečanju turistične privlačnosti njenih mest. Operacija dviguje kvaliteto življenjskega prostora in kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline ter uresničuje dolgoročne razvojne cilje njenega območja.

Operacija bo izboljšala pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti, dvignila nivo ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave ter nivo ozaveščenosti o energetsko učinkoviti uporabi prevoznih sredstev. Prebivalce bo spodbujala k aktivnejši vlogi v procesu varovanja in krepitve zdravja ter k izobraževanju o zdravem in aktivnem življenjskem slogu.

Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini (EKSRP)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 17. 11. 2017 – 31. 5. 2018

 

Skupna operacija območja LAS Mežiške doline je bila namenjena dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralno podeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. V okviru operacije so bile obnovljene nekatere skulpture Forma Viva na Ravnah, pripravljen in izveden je bil gledališki projekt »Naredimo Forma Vivo živo«, vzpostavilo se je trženje blagovne znamke »Forma Viva Ravne«. Na območju Občine Prevalje so bile postavljene informacijske in panoramske table na 7 razglednih točkah, v turistični vasi Šentanel je bil postavljen daljnogled, označene so bile tematske in kolesarske poti v krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel. V centru Mežice so postavili interpretacijsko tablo za turiste in obiskovalce kraja. V Črni na Koroškem je bila postavljena tematska pot »Pot olimpijcev«, urejena je bila turistična točka »Naravni park Bistra«.

AED rešuje življenja (EKSRP)

Z aktivnostmi  operacije bomo dvignili nivo osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive za preprečevanje bolezni srca. Prebivalce vseh starosti bomo  poučili o pomenu hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih ter jih usposobili za uporabo AED aparatov ter njihovo promocijo.

V okviru operacije bo izvedenih 24 delavnic za različne ciljne skupine na območju Mežiške doline,  postavljeni bodo štirje novi AED aparati.

Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini (EKSRP)

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in A.L.P. Peca, d.o.o.

Trajanje operacije: 7. 9. 2017 – 31. 5. 2018

Z investicijami v okviru operacije so bili zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane  aktivnosti so spodbudile razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški dolini.

V okviru operacije sta bili  zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. V Črni na Koroškem sta bili na novo urejeni dve prodajni lokaciji v Žerjavu in Rudarjevem. Dodatno pa so bili  urejeni tudi prostori tržnice na Ravnah na Koroškem.

Cilji operacije:

  • vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta,
  • oživitev dogajanja v mestnih jedrih – vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih skupin),
  • povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic).
Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini (EKSRP)

Operacija z investicijo v zunanjo opremo za telesno aktivnost in igro ter z izvedbo številnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti, spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh generacij na območju Mežiške doline.

V okviru operacije bodo na 16 lokacijah po Mežiški dolini postavljene fitnes naprave za vadbo na prostem ter otroška igrala na obstoječih ali na novo urejenih športnih in otroških igriščih. Dopolnjena in na novo urejena bo tudi trim steza  v Črni na Koroškem.