esrr            EC          esrp          srrs 3    

 

  esrp

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

SKUPNE OPERACIJE OBMOČJA LAS MEŽIŠKE DOLINE

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI

Operacija z investicijo v zunanjo opremo za telesno aktivnost in igro ter z izvedbo številnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti, spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh generacij na območju Mežiške doline.

V okviru operacije bodo na 16 lokacijah po Mežiški dolini postavljene fitnes naprave za vadbo na prostem ter otroška igrala na obstoječih ali na novo urejenih športnih in otroških igriščih. Dopolnjena in na novo urejena bo tudi trim steza  v Črni na Koroškem.
VEČ O OPERACIJI

Nekaj fotografij

IZVEDBA

 

UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI

Z investicijami v okviru operacije bodo zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane  aktivnosti spodbujajo razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški dolini.

V okviru operacije bosta zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. Dodatno pa se bodo uredili prodajni prostori v Črni, Žerjavu in Rudarjevem.
VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

AED REŠUJE ŽIVLJENJA

Z aktivnostmi  operacije bomo dvignili nivo osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive za preprečevanje bolezni srca. Prebivalce vseh starosti bomo  poučili o pomenu hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih ter jih usposobili za uporabo AED aparatov ter njihovo promocijo.

V okviru operacije bo izvedenih 24 delavnic za različne ciljne skupine na območju Mežiške doline,  postavljeni bodo štirje novi AED aparati.
VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI

Operacija bo, z investicijo v razvoj novih in nadgradnjo obstoječih turističnih produktov, okrepila lokalno turistično ponudbo in s tem povečala  prepoznavnost Mežiške doline kot turistične destinacije.

Operacija bo vzpostavila temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe Mežiške doline in bolj povezano in prepoznavno lokalno turistično ponudbo občin Mežiške doline.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

OPERACIJE SODELOVANJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN

MED – O – VITA

Namen operacije sodelovanja med tremi slovenskimi in enim hrvaškim LAS je vzpostavitev inovativnih partnerstev med čebelarji na vključenih območjih, z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanj ter njihovo implementacijo na območjih posameznih vključenih LAS.

V okviru operacije bo izvedena investicija v infrastrukturo za opravljanje čebelarske dejavnosti. Izvedene bodo aktivnosti za razvoj in promocijo čebelarskega turizma ter za prepoznavnost in konkurenčnost čebelarjev na posameznih vključenih območjih.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi LAS je izmenjava znanj in izkušenj ter prenos dobrih praks in implementacija pozitivnih primerov iz drugih območij v lokalno okolje posameznega LAS.

V okviru operacije bodo izvedeni brezplačni računalniški tečaji za  dvig ravni računalniške in digitalne pismenosti podeželskega prebivalstva, kar bo pripomoglo k večanju socialne vključenosti in dvigu kvalitete življenja podeželskega prebivalstva.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi in enim irskim LAS je prenos dobrih praks na področju turizma v povezavi s trajnostno mobilnostjo s poudarkom na rekreativnem turizmu.

V okviru operacije se bo vzpostavil oziroma nadgradil sistem izposoje mestnih koles v občinah Ravne, Mežica in Črna, S tem želijo lokalne skupnosti spodbujati trajnostno razmišljanje in obnašanje občanov, hkrati pa privabiti turiste in rekreativce, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

OPERACIJE IZBRANE NA I. JAVNEM POZIVU

PLATFORMA ZA POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI.

V okviru operacije bo vzpostavljena interaktivna platforma za trženje 3E turizma skozi katero bodo predstavljeni turistični potenciali lokalnega okolja Mežiške doline.
VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

Operacija povezuje društva in njihovo dejavnost ter s tem spodbuja povezovanje in druženje podeželskega prebivalstva za večjo kakovost življenja na podeželju.

Operacija bo povečala prepoznavnost treh društev, ki delujejo na območju Mežiške doline, ponudbo in obisk Čebelarsko - sadjarskega učnega centra ter z nakupom potrebne opreme povečala kakovost izvedbe društvenih aktivnosti.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

 

VZPOSTAVITEV »FLOW TRAIL« PROGE ZA GORSKE KOLESARJE IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ O VARNEM KOLESARJENJU

Operacija, z investicijo v nov kolesarski poligon namenjen kvalitetni vadbi vrhunskih, amaterskih in ljubiteljskih gorskih kolesarjev ("FLOW TRAIL"), spodbuja vzpostavitev nove ponudbe športnega poletnega turizma na Ravnah.

 V okviru operacije bodo izvedene izobraževalne delavnice o varnem kolesarjenju, s katerimi želijo partnerji ozavestiti širšo javnost o pomembnosti koriščenja poligona.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD

Operacija spodbuja k večji promociji in trženju bogate kulturne dediščine, popularizaciji posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja, ohranjanju kulturne, etnološke in tehniške dediščine in večji prepoznavnosti kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

UREDITEV GORSKO KOLESARSKEGA POLIGONA OB SMUČIŠČU V ČRNI

Operacija, z  investicijo v razvoj športne infrastrukture, spodbuja krepitev lokalne turistične ponudbe občine Črna na Koroškem in povečuje prepoznavnost kraja kot turistične destinacije.

Operacija bo mladim in obiskovalcem zagotovila možnost gorskega kolesarjenja po urejenem poligonu in specifične vsebine praktičnega usposabljanja.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

ESRR glava

 Evropski sklad z aregionalni razvoj

 SKUPNE OPERACIJE OBMOČJA LAS MEŽIŠKE DOLINE

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE

Operacija s svojo investicijo prispeva k bolj urejenim  in atraktivnim urbanim središčem Mežiške doline in s tem k povečanju turistične privlačnosti njenih mest. Operacija dviguje kvaliteto življenjskega prostora in kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline ter uresničuje dolgoročne razvojne cilje njenega območja.

Operacija bo izboljšala pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti, dvignila nivo ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave ter nivo ozaveščenosti o energetsko učinkoviti uporabi prevoznih sredstev. Prebivalce bo spodbujala k aktivnejši vlogi v procesu varovanja in krepitve zdravja ter k izobraževanju o zdravem in aktivnem življenjskem slogu.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 OPERACIJE SODELOVANJA LAS

ZGODBE ROK IN KRAJEV

Operacija sodelovanja 11 slovenski LAS spodbuja povezovanje in delovanje rokodelcev v luči izboljšanja njihovega položaja tako na regionalnem kot na nacionalnem nivoju. Spodbuja oživljanje urbanih središč, vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu ter možnost novih poslovnih priložnosti in krepitev identitete posameznega vključenega območja.

Operacija bo doprinesla k soustvarjanju spodbudnega okolja za razvoj rokodelstva na območju Mežiške doline in celotne Slovenije, s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

OPERACIJE IZBRANE NA I. JAVNEM POZIVU

SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN AKTIVIRANJE LOKALNIH ČLOVEŠKIH POTENCIALOV V MEŽIŠKI DOLINI
Operacija spodbuja podjetnost, podjetniško kulturo, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na aktivaciji mladih.

Operacija bo doprinesla k ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

PODPORA AKTIVNOSTIM ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE MREŽE STORITEV ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE ZA POVEČANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, AKTIVNO STARANJE TER ZMANJŠEVANJE TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN REVŠČINE

Operacija spodbuja povezovanje akterjev na področju izvajanja storitev pomoči na domu (zdravstva in socialnega varstva) ter vzpostavitev mreže pomoči v treh občinah.

Operacija bo omogočila kakovostno in čim daljše bivanje starostnikov na lastnem domu, pomoč sorodnikom, ki za svoje pomoči potrebne svojce skrbijo v domačem okolju in delujočo mrežo storitev pomoči in kreditnega sistema.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

DAJ MI PRILOŽNOST, DA (SO)DELUJEM

Operacija  spodbuja različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne in športne aktivnosti ter k participiranju oz. sooblikovanju zgodb kraja – spodbuja jih, da postanejo socialno aktivni.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA